Zakład Usług Komunalnych w Kunicach Sp. z o.o.

AKTUALNOŚCI


PRACA W ZUK KUNICE


Zakład Usług Komunalnych w Kunicach Sp. z o.o. w Jaśkowicach Legnickich ogłasza nabór na stanowisko:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Twój zakres obowiązków:

1) prowadzenie księgowości Spółki zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami spółek prawa handlowego,
2) okresowe ustalanie i sprawdzanie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, 
3) potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami,
4) wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
5) sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych i statystycznych,
6) prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupu,
7)  sporządzanie wewnętrznej sprawozdawczości na potrzeby Zarządu i Rady Nadzorczej,
8) bieżące wykonywanie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym, pracownikami oraz podmiotami zewnętrznymi,
9) fakturowanie, rozliczanie, monitorowanie i kontrola operacji księgowych,
10) monitorowanie, kontrola oraz wprowadzanie zmian w zakresie obiegu dokumentów,
11) nadzór nad przestrzeganiem zasad określonych w polityce rachunkowości Spółki, opracowanie i wprowadzanie zmian w polityce  rachunkowości Spółki,

 Nasze wymagania:

- doświadczenie na stanowisku głównego księgowego lub zastępcy głównego księgowego (mile widziane także doświadczenie w audycie finansowym),

 Wymagane dokumenty:

- CV i list motywacyjny,
- kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
- kopie świadectw pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie lub złożenie aplikacji w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić dane osoby składającej ofertę tj. imię, nazwisko i adres zamieszkania wraz

z podaniem stanowiska pracy, na które prowadzona jest rekrutacja, na  adres siedziby firmy: 

Zakład Usług Komunalnych w Kunicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Jaśkowice Legnickie 49
59-216 Kunice

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty. Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O terminie rozmowy kandydatów poinformujemy telefonicznie.
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia rekrutacji na każdym etapie bez podania przyczyny.
Złożone przez kandydatów dane osobowe będą przetwarzane przez ZUK Kunice Sp. z o.o. celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Główny Księgowy.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Informujemy, że Administratorem danych jest Zakład Usług Komunalnych w Kunicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  Jaśkowice Legnickie 49, 59-216 Kunice. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).